Η Σχέση Κόστους-Τιμών και ο Ελληνικός Τουριστικός Τομέας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΚΛΗΣ

Σειρά Δημοσιεύσεων Οικονομικού Τμήματος, Αρ. 65

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το παρόν άρθρο διερευνά τη σχέση μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών κόστους και της τιμής του τελικού προϊόντος του τομέα «Διαμονή και Εστίαση» της ελληνικής οικονομίας, χρησιμοποιώντας στοιχεία από τους Πίνακες Εισροών-Εκροών του έτους 2010. Η ανάλυση καταδεικνύει ότι τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος του τομέα «Διαμονή και Εστίαση» έχουν, κατά σειρά, τα κέρδη (46%), οι μισθοί (22%) και οι εισαγωγές (13%). Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι ο τομέας «Διαμονή και Εστίαση» συμβάλει κατά περίπου 4% στη διαμόρφωση του γενικού επιπέδου τιμών της οικονομίας και κατατάσσεται 7ος ανάμεσα σε 64 τομείς ως προς την εν λόγω συμβολή, ενώ συμβάλει κατά περίπου 7% στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών και κατατάσσεται 2ος μεταξύ των τομέων της οικονομίας ως προς την εν λόγω συμβολή. Τα ευρήματα του παρόντος άρθρου δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τις αρχές οικονομικής πολιτικής τόσο ως εργαλεία ελέγχου της τιμής και, άρα, της ανταγωνιστικότητας του τελικού προϊόντος του τομέα «Διαμονή και Εστίαση» όσο και για την εκτίμηση των επιπτώσεων μεταβολών των συνιστωσών κόστους του τομέα «Διαμονή και Εστίαση» στους δείκτες τιμών της ελληνικής οικονομίας.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο της δημοσίευσης εδώ.

Comments are closed.