Καταστατικό

Άρθρο 1o

Σύσταση, Έδρα

Ι. Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών – Δημήτρης Μπάτσης».

ΙΙ. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων… .

ΙΙΙ. Η δράση του Σωματείου καταλαμβάνει όλη την Ελληνική Επικράτεια και μπορεί έτσι να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

 

Άρθρο 2o

Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου είναι η διενέργεια κριτικών επιστημονικών ερευνών της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, οι οποίες συμβάλλουν στο δημόσιο προβληματισμό και διάλογο.

 

Άρθρο 3ο

Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών

Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού του με κάθε νόμιμο μέσο και ιδίως με τα κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενα:

Ι. Οργανώνοντας γραφεία και λέσχες για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.

ΙΙ. Οργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις επιστημονικού περιεχομένου.

ΙΙΙ. Οργανώνοντας επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια, και αντιστοίχου χαρακτήρα επιμορφωτικά κέντρα.

ΙV. Εκδίδοντας επιστημονικό περιοδικό έντυπο.

V. Δια της εθελοντικής συνδρομής και μη μελών του Σωματείου.

 

Άρθρο 4ο

Μέλη

Ι. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:

  1. Τακτικά: Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα της δόκιμης θητείας του, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση οιοσδήποτε διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά προσόντα: (α) Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή, διαζευκτικά, αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο, (β) Δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή, διαζευκτικά, σε επιστημονικούς τόμους, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους ή, διαζευκτικά, μία (1) τουλάχιστον πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, (γ) Το σύνολο αυτού του έργου πρέπει να είναι σε συνάφεια με τα ερευνητικά αντικείμενα του Σωματείου. Πρόσωπα που δεν διαθέτουν τα ως άνω τυπικά προσόντα (α) έως και (γ), αλλά έχουν προσφέρει εξαιρετικές και συναφείς προς το σκοπό του Σωματείου υπηρεσίες προς το Σωματείο ή στην Πολιτεία ή στην Κοινωνία (Ελληνική ή Αλλοδαπή) γενικά, δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση.
  2. Δόκιμα: Αυτά είναι πρόσωπα που επιθυμούν να καταστούν τακτικά μέλη του Σωματείου, έχουν υποβάλει προς τούτο σχετική αίτηση εγγραφής, η οποία έχει γίνει κατ’ αρχήν δεκτή, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, και υπάγονται στο καθεστώς της δόκιμης θητείας, μέχρι να καταστούν τακτικά μέλη του Σωματείου. Τα δόκιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.
  3. Αρωγά: Κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του, δύναται να είναι οιοσδήποτε αποδέχεται το σκοπό του σωματείου και επιθυμεί να εργαστεί προς επίτευξη αυτού. Τα αρωγά μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

 

ΙΙ. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

ΙΙΙ. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.

IV. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

V. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που η αίτηση εγγραφής γίνει δεκτή, τότε ο αιτών αποκτά την ιδιότητα του δοκίμου ή αρωγούς μέλους μετά από τρεις (3) μήνες από την αποδοχή της αίτησης εγγραφής του στο Σωματείο. Μετά από την πάροδο τριών (3) μηνών, αυτεπαγγέλτως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την παρέλευση του τριμήνου, εκτός αν ο αιτών με νέα αίτησή του προς το Σωματείο δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του σε αυτό. Η θετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναδρομική ισχύ από της συμπληρώσεως του τριμήνου της δόκιμης θητείας. Μετά από την πάροδο δώδεκα (12) μηνών το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί τη συνεισφορά του δόκιμου μέλους στους σκοπούς του Σωματείου και προτείνει αιτιολογημένα προς τη Γενική Συνέλευση τη μετατροπή ή μη του δόκιμου μέλους σε τακτικό. Για την περίπτωση δοκίμου μέλους, το οποίο δεν διαθέτει τα οριζόμενα τυπικά προσόντα (α) έως και (γ) της §Ι.1 του παρόντος Άρθρου, απαιτείται όχι μόνον αιτιολογημένη αλλά και ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μετατροπή αυτού του μέλους σε τακτικό.   Η οριστική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται στο κριθέν μέλος. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, το εν λόγω μέλος δικαιούται, έπειτα από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αντίστοιχη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, να παραμείνει στο καθεστώς του δόκιμου μέλους για άλλους δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση νέας αρνητικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δεν υφίσταται δυνατότητα νέας αιτήσεως από την πλευρά του δόκιμου μέλους.

 

Άρθρο 5ο

Δικαιώματα Μελών

Ι. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται :

α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη των οργάνων του Σωματείου.

δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών των οργάνων του Σωματείου.

Σημείωση: Τα δόκιμα και τα αρωγά μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ε. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.

στ. Να αποχωρούν από το Σωματείο οποτεδήποτε μετά από έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία πρέπει να κοινοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

ΙΙ. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

 

Άρθρο 6ο

Υποχρεώσεις  Μελών

Ι. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :

α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.

γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες  του Σωματείου.

δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.

Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος από τη διαγραφή δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.

Σημείωση: Τα δόκιμα μέλη έχουν τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη. Σε περίπτωση, όμως, μη μετεξέλιξής τους κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα σε τακτικά μέλη, τους επιστρέφεται το δικαίωμα εγγραφής που κατέβαλλαν. Τα αρωγά μέλη συμμετέχουν στις οικονομικές υποχρεώσεις του σωματείου σε ποσοστό 50% των υποχρεώσεων των τακτικών μελών. Τέλος, όλα τα μέλη απαλλάσσονται της τριμηνιαίας συνδρομής για όσο διάστημα διαθέτουν δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ.

στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙ. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

 

Άρθρο 7ο

Πειθαρχικός Έλεγχος

Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :

α. Στην επίπληξη.

β. Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.

γ. Στην οριστική διαγραφή από το Σωματείο.

ΙΙ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται:

α. Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.

β. Έχει ιδιαίτερη φιλία ή έχθρα.

γ. Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙΙ. Η  διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.

ΙV. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.

V. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 8ο

Διαγραφή Μελών

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή μέλους από το Σωματείο.

ΙΙ. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως:

α. Αν βλάπτει τους σκοπούς του Σωματείου και δεν τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού, καθώς επίσης και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Το μέλος αυτό επανεγγράφεται αυτοδικαίως, μόλις πληρώσει τις καθυστερούμενες συνδρομές του μόνον, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει και τη δαπάνη εγγραφής.

ΙΙΙ. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.

ΙV. Μέλος που διαγράφεται, επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

 

Άρθρο 9ο

Πόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου θεωρούνται:

α. Οι τακτικές τριμηνιαίες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.

β. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.

γ. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.

δ. Οι δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σωματείο.

Σημ. Το ύψος των ποσών με στοιχεία α΄ και β΄ καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση. Το εάν ποσά υπαγόμενα στο στοιχείο δ’ γίνονται δεκτά, καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έπειτα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 10ο

Οικονομική Διαχείριση

Ι. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΙΙ. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

ΙΙΙ. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του διαχειριστικού έτους.

IV. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

V. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι πεντακοσίων ευρώ (500 €) και το υπόλοιπο κατατίθεται σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου.

VI. Η ανάληψη χρημάτων από Ταμιευτήριο ενεργείται με υπογραφή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.

VII. Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.

VIII. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο από διακόσια πενήντα ευρώ (250 €), σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΙΧ. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρι πεντακόσια ευρώ (500 €) και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

 

Άρθρο 11ο

Γενική  Συνέλευση

Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι’ αυτού εκδηλούται η βούληση των μελών.

ΙΙ. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Σωματείου.

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

IV. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως τη σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

V. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελευσης. Οι προσκλήσεις αυτές μπορεί να γίνουν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελευσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (ατομικής ή μαζικής) στην ηλεκτρονική διεύθυνση των μελών, την οποία τα μέλη έχουν γνωστοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα δόκιμα και τα αρωγά μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

VI. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

VII. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.

VIII. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση. Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να γίνουν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών (ατομικών ή μαζικών) μεταξύ των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των μελών, τις οποίες τα μέλη έχουν γνωστοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΧ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

 

Άρθρο 12ο

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

Ι. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους, ο οποίος πρέπει πάντοτε να είναι άλλο τακτικό μέλος και κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου.

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών.

Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10) μέλη.

ΙΙΙ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.

IV. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

V. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ’ εξαίρεση ένα (1) από το προσωπικό των γραφείων του Σωματείου.

VI. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών διατυπώνοντας τη νομική του άποψη επί θεμάτων, είτε είναι είτε δεν είναι μέλος του Σωματείου.

VII. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

VIII. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

 

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Ι. Η  Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.

ΙΙ. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.

IV. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :

α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από πεντακόσια ευρώ (500 €),

δ. Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των ένα ευρώ (1 €).

στ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, κληρονομιών υπό τρόπο και δωρεών.

ζ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

η. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

θ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

ι. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.

ια. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

ιβ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιγ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.

ιδ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.

ιε. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.

ιστ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.

ιζ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

ιη. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.

ιθ. Η διάλυση του Σωματείου.

V. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιστ, ιζ, ιη, ιθ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

 

Άρθρο 14ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Ι. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με δύο (2) αναπληρωτές τους.

ΙΙ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται, αναπληρούται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.

ΙΙΙ. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

IV. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

V. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

VI. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση αδυναμίας του ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

VII. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

VIII. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

ΙΧ. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Οι προσκλήσεις αυτές μπορεί να γίνουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (ατομικής ή μαζικής) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία τα μέλη έχουν γνωστοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στο Σωματείο.

Χ. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

ΧΙ. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

ΧΙΙ. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

ΧΙΙΙ. Σε περίπτωση που παραιτηθούν πέντε (5) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

XΙV. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

 

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

α. Διοικεί το Σωματείο.

β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

γ. Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

η. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

ια. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.

ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) και, σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν, το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.

ιγ. Αποφασίζει ποια από τα μέλη του θα εξουσιοδοτήσει για την εκάστοτε απαιτηθησομένη εκπροσώπηση ενώπιον τρίτων, ενώπιον Κρατικών Αρχών και ενώπιον των Δικαστηρίων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά την εξαίρεση του άρθρου 16 παράγραφος γ΄ του παρόντος.

ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

ιε. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.

ιη. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, επιστημονικού.

ιθ. Διοργανώνει επιμορφωτικές εκδηλώσεις.

κ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

 

Άρθρο 16ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ι. Ο Πρόεδρος:

α. Συγκαλεί μαζί με τον  Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Διεξάγει με τον Γενικό  Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

ζ. Υπογράφει με τον  Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές κ.λπ.

η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.

θ. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.

ι. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.

ιβ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

ΙΙ. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από του παρόντες Συμβούλους.

 

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ι. Ο Γενικός Γραμματέας:

α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.

β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.

γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο.

στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.

ΙΙ. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που  ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες Ταμία

Ι. Ο Ταμίας:

α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.

β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

γ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.

δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

στ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙ. Τον Ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 19ο

Ελεγκτική Επιτροπή

Ι. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.

ΙΙ. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη  του οικονομικού έτους.

ΙΙΙ. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.

IV. Η Ελεγκτική Επιτροπή  σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

 

Άρθρο 20ο

Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

Ι. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται ενιαύσια. Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δεύτερου έτους. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την προηγουμένη ημέρα της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς  το Σωματείο.

ΙΙ. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό  αυτό.

ΙΙΙ. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό ή στο δεξιό μέρος του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, μέχρι πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο όριο.

V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι δύο (2) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

VI. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.

VII. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα  και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να  αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

 

Άρθρο 21ο

Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή  να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

 

Άρθρο 22ο

Τροποποίηση Καταστατικού

Ι. Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.

ΙΙ. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Ειρηνοδικείου.

 

Άρθρο 23ο

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Ι. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

ΙΙ. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Ειρηνοδικείο.

 

Άρθρο 24ο

Διάλυση Σωματείου

Ι.  Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών  με καταστατική πλειοψηφία.

ΙΙ. Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

ΙΙΙ. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

 

Άρθρο 25ο

Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

 

Άρθρο 26ο

Σφραγίδα Σήμα

Ι. Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του Σωματείου και περιφερειακά την επωνυμία του Σωματείου και την έδρα.

ΙΙ. Το Σωματείο μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

 

Άρθρο 27ο

Βιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι:

– Υποχρεωτικά

α. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.

β. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των μελών

γ. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Βιβλίο Ταμείου (Εισπράξεων – Πληρωμών).

ε. Βιβλίο Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής.

στ. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

ζ. Γραμμάτια Εισπράξεως (Μπλοκ) αριθμημένα και θεωρημένα από τη Νομαρχία πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

Σημείωση: Τα ανωτέρω Βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα κατά σελίδα, σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Σωματείου και θεωρημένα στην τελευταία σελίδα, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται, από τον Πρόεδρο εκείνο, από τον οποίον θα τεθούν σε χρήση.

– Προαιρετικά:

α. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.

δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

 

Άρθρο 28ο

Γενικές Διατάξεις

Ι. Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

ΙΙ. Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο, εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

 

Άρθρο 29ο

Προσωρινές – Μεταβατικές Διατάξεις

Ι. Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συλλόγου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής:

α. Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό είκοσι ευρώ (20 €).

β. Τριμηνιαία συνδρομή τακτικών μελών ποσό δεκαπέντε ευρώ (15 €).

ΙΙ. Η προσωρινή διοίκηση του Σωματείου θα ασκείται, μέχρι τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, από πενταμελή προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και έναν (1) Έφορο, κατόπιν αποφάσεως των ιδρυτικών μελών.

 

Άρθρο 30ο

Τελική Διάταξη

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα και εγκρίνεται σήμερα από την Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών, που συνεκλήθη για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

Αθήνα, 04.10.2015

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Η Γενική Γραμματέας

Θεόδωρος Μαριόλης                                                      Ολυμπία Σελέκου