Παρουσίαση

Το Οικονομικό Τμήμα του ΙΚΕ Δημήτρης Μπάτσης επεξεργάζεται κλαδικές, τομεακές και συναθροιστικές μελέτες της ελληνικής οικονομίας μέσω της εφαρμογής υπαρχόντων υποδειγμάτων αλλά και της ανάπτυξης νέων, στα πεδία της κριτικής Ανάλυσης Εισροών-Εκροών, Μακροοικονομίας, Μικροοικονομίας, και Οικονομετρίας.

Στους βασικούς άξονες της έρευνας του Τμήματος περιλαμβάνονται:

  1. Οι διαμάχες για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας και τον τρόπο ένταξής της στον διεθνή καταμερισμό-συνδυασμό της εργασίας στις δεκαετίες του 1940 και, αντιστοίχως, 1970-1980: Τα διδάγματα από το παρελθόν και η προοπτική του μέλλοντος.
  2. Οι οικονομικές συνέπειες της «ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» και «παγκοσμιοποίησης».
  3. Τα αίτια, οι συνέπειες και οι πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας, της φτώχειας και των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.
  4. Η παραγωγή-κατανομή-μεγέθυνση του εισοδήματος και η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα και στο διεθνές σύστημα.
  5. Οι συντελούμενες, απαιτούμενες και εφικτές δομικές μεταβολές της ελληνικής οικονομίας.
  6. Η Πολιτική Οικονομία του Προγραμματισμού και ο Προγραμματισμός της Οικονομικής Πολιτικής.
  7. Οι μετα-κεφαλαιοκρατικές μορφές εθνικής και διεθνικής οικονομικής συνεργασίας: παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Στόχοι της έρευνας είναι:

  1. Η συμβολή στη διαύγαση και επίλυση των ζωτικών οικονομικο-κοινωνικών προβλημάτων, με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η πατρίδα μας και, γενικότερα, ο «Νότος» του ευρωενωσιακού και του διεθνούς συστήματος.
  2. Ο εμπλουτισμός της εγχώριας – εξειδικευμένης και εκλαϊκευτικής – συζήτησης με αναλύσεις και πορίσματα της σύγχρονης, θεωρητικής και εφαρμοσμένης, μη-νεοκλασικής Πολιτικής Οικονομίας.

 

Οικονομικό Τμήμα του ΙΚΕ Δημήτρης Μπάτσης