Παρουσίαση

Το Πολυτεχνικό Τμήμα του ΙΚΕ Δημήτρης Μπάτσης διερευνά την τεχνική βάση της ελληνικής οικονομίας στην προοπτική της ανάταξης και, εν συνεχεία, ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και της κοινωνικής παραγωγής. Ειδικότερα, οι επεξεργασίες του βρίσκονται σε σχέσεις ανατροφοδότησης με εκείνες του Οικονομικού Τμήματος του Ινστιτούτου, και, επομένως, επικεντρώνονται στις τεχνικές προϋποθέσεις διαμόρφωσης συνθηκών επαρκούς, πολυκλαδικής και σχεδιομετρικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας:

  1. Συστηματική, εκτατική και εντατική, διεύρυνση της ημεδαπού τομέα αναπαραγωγής μέσων παραγωγής, εκκινώντας μάλλον από την πλευρά των ενδιαμέσων αναλώσεων.
  2. Υποκατάσταση εισαγωγών και παραγωγή εμπορευμάτων υψηλής εισοδηματικής ελαστικότητας ζήτησης, τα οποία είναι, κατά κανόνα, «σύνθετα βιομηχανικά αγαθά εντάσεως εξειδικευμένης εργασίας».
  3. Αύξηση των παραγωγικοτήτων εργασίας και κεφαλαίου, έλεγχος και ελάττωση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής, με ταυτόχρονη άνοδο του βιοτικού επιπέδου του εργαζόμενου πληθυσμού, των συνταξιούχων και των σπουδαστών. Αυτή η άνοδος περιλαμβάνει, προοπτικά, τον συνεργατικό αρχιτεκτονικό-χωροταξικό ανασχεδιασμό των «κόμβων» παραγωγής, έρευνας, κατανάλωσης, αναψυχής και, γενικά, κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
  4. Επιτάχυνση της παραγωγής και διακλαδικής διάχυσης της τεχνολογικής προόδου.
  5. Καταγραφή-εκτίμηση και αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού πλούτου, βαθμιαία υποκατάσταση των μη αναπαραγόμενων εισροών με αναπαραγόμενες και παραγωγική επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση των αποβλήτων της παραγωγής.
  6. Εισαγωγή προγραμμάτων θεωρητικής και πειραματικής-πραξιακής πολυτεχνικής παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ανεξαρτήτως της επιλεγόμενης κατεύθυνσης σπουδών. Εκλαϊκευτική αλλά διαλεκτική-απομυστικοποιημένη διάδοση των επιτευγμάτων των «θετικών επιστημών» εντός και εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.
  7. Διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, με κύριο στόχο την επαύξηση της κοινωνικής ευημερίας και όχι τη μεγιστοποίηση του ποσοστού των κερδών, δίνοντας προτεραιότητα στους τομείς της ηλιακής-αιολικής-θαλάσσιας-γεωθερμικής ενέργειας, της βιομάζας και των βιοκαυσίμων, της πυρηνικής σύντηξης, και της αυτοματοποιημένης παραγωγής-κυκλοφορίας των αγαθών-διεύθυνσης των επιμέρους μονάδων και του σύνολου οικονομικού συστήματος.

Πολυτεχνικό Τμήμα του ΙΚΕ Δημήτρης Μπάτσης