Ψυχοτρόπες Ουσίες κι Επιπτώσεις: Νευροβιολογικές & Ψυχοκοινωνικές. Εκτιμήσεις στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 2009 έως το 2019

του Νικόλαου-Μάριου Δαμιανάκη

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΔΠΜΣ “Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες”, 2020.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά τις εξαρτήσεις των ανθρώπων, χωρίς διαχωρισμό φύλου, και τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Αναλύονται βιβλιογραφικά οι ψυχοτρόπες ουσίες, ο εθισμός κι η εξάρτηση που επιφέρει η συχνή χρήση τους, οι ψυχικές και οι κοινωνικές επιπτώσεις στον ίδιο το χρήστη και στην οικογένειά του, καθώς και τρόποι αντιμετώπισης. Η εργασία έχει διττό στόχο. Ο πρώτος πραγματεύεται τη διερεύνηση των συνθηκών, που οδηγούν στη χρήση των ψυχοτρόπων ουσιών κι ο δεύτερος αφορά στο βαθμό αντιμετώπισης κι επανένταξης των χρηστών ψυχικά και κοινωνικά. Μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται το προφίλ των χρηστών, ο βαθμός δυσκολίας κοινωνικής ένταξης κι αντιμετώπισης των προβλημάτων από μέρους τους. Η παρούσα έρευνα καταγράφεται ως ποιοτική κι η μέθοδος συλλογής του υλικού ακολουθεί βιβλιογραφική ανάλυση. Καταγράφονται και συνδυάζονται ανάλογες έρευνες και τα συμπεράσματα, που προκύπτουν μετά την ανάλυση, καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Αποτυπώνεται η αδήριτη ανάγκη δημιουργίας κι υποστήριξης νέων θεραπευτικών και κοινωνικών δομών, για την υποστήριξη, την αποθεραπεία και την επανένταξη των εξαρτημένων από ψυχοτρόπες ουσίες ανθρώπων.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο εδώ.

Comments are closed.